animacija.gif
ZDRU?ENJE KR??ANSKIH POSLOVNE?EV SLOVENIJE

Kako vzgojiti dobrega mened?erja?

Socialna akademija in Zdru?enje krš?anskih poslovne?ev Slovenije sta v okviru dogodkov Socialnega tedna 2017 in aktivnost in projekta Inkubator 4.0 dne 3. oktobra 2017 v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani organizirala okroglo mizo z naslovom

 

Kako vzgojiti dobrega mened?erja?

 

O izzivalni temi so kot udele?enci omizja spre govorili:

 • Anton Kokalj, koordinator programa Moje podjetje v Sloveniji, ki mlade u?i podjetništva
 • Milan Matos, nekdanji direktor Mladinske knjige in prejemnik priznanja Zdru?enja manager za ?ivljenjsko delo na podro?ju mened?menta
 • Irena Mrak Merhar, na?elnica ZSKSS, mened?erka v nevladni organizaciji
 • Marko Zajc, podjetnik, vinar in glasbenik ter
 • Klemen Matk, kmet z Matkovega kota.

Okroglo mizo je moderirala ga. Vesna Nagode.

Video posnetek okrogle mize je na https://youtu.be/07Ya8B5OY6E

Projekt »Inkubator 4.0 – dru?bene pobude za ve?jo zaposlenost in boljšo prihodnost« skozi proces usposabljanj mladim pomaga do zaposlitev v svetu 4.0. Nalo?bo financirata Republika Slovenija – Ministrstvo za izobra?evanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Uvod v pogovor je za?rtal Matej Cepin, direktor SA, ki je izpostavil najve?jo te?avo pri vodenju nevladnih organizacij, to je njeno upravljanje in vodenje (mened?ment).

 

Misli panelistov

Anton Kokalj:

 • vodi "Moje podjetje", 5 let traja, 50 novih podjetij, delajo knji?ice za razli?na vprašanja,
 • Danes poplava ponudbe, mo?no financiranje s strani dr?ave; zahteven za izobra?evalce; eden od teama je lokalni podjetnik (starši)
 • Na GR sejem dijaških podjetij. Zmagovalec gre na EU sejem.
 • Ravnatelji odlo?ilni pri odlo?anju ZA program.
 • Dijaki so motivirani s strani u?iteljev bolj za splošna znanja.
 • Skupaj starejši mlajši delati za mlade.
 • V Skandinaviji je to nov na?in izobra?evanja - pretopiti znanje takoj v izkušnjo.
 • Za nas: mladim dati ?im prej prilo?nost
 • Podjetnik se ne rodi nih?e, se moraš narediti. Izkušnja pri delu najbolj oblikuje in usmerja. Naša šola ne daje te izkušnje.
 • U?itelj je pomemben usmerjevalec v obdobju mladega ?loveka.

Irena Mrak Merhar:

 • Katere so potrebne dobre lastnosti voditelja: odlo?nost, odgovornost, zaupanje v ?loveka
 • Katere veš?ine pomagajo pri vodenju mladih: Kriti?no razmišljanje.
 • Dober podjetnik je tisti, ki ?eli še za druge, ne le za sebe.
 • Delati prioritetne stvari.

Marko Zajc, vodi kulturno organizacijo, neprofitni zavod v NM

 • Katere so potrebne lastnosti dobrega mened?erja: pomembna vzgoja za vrednote, socialne veš?ine (skavt, pevski zbor,...), ????
 • Ekonomija je ravnanje z omejenimi viri. Si v ve?nem pomanjkanju. Današnja vzgoja ne omogo?a pomanjkanja. Te?ko je managerirati brez hrepenenja. Imeti, ko nimaš, je gonilo k ustvarjanju.
 • Razlika med podjetnikom in mened?erjem?
 • V ekonomiji velja paradigma "principal - agent". Maned?er je najeta delovna sila, ki upravlja premo?enje nekoga drugega. Pomembna mu je rast, za podjetnika pa je lahko tvegana.
 • Podjetnik ima neko pri?akovanje tudi od sebe, ne le od podjetja.

Klemen Matk, kmet, uspešen gospodar

 • Trajnostno gospodarjenje je nuja, sicer kmetija gre!
 • Kje je manager? Vodi kmetijo, je gospodar, ki mora obvladati razli?na podro?ja.
 • Šola ni cilj, cilj je delo.
 • Na kmetiji ni vprašanja, "kaj bi moji otroci delali?" Kot je to pogosto v mestu.
 • Intelektualci mnogo vprašujejo, pa le malo poslušajo (slišijo).
 • Mladega ?loveka najbolj oblikuje dru?ina.
 • Vzornik mu je Slomšek: narod, delo, izobra?evanje. Danes manjka svetosti, viteštva.

Milan Matos:

 • Najte?ja naloga je spoznati ljudi in jih izbrati.
 • Vsakdo mora biti najprej dober ?lovek, nato strokovnjak.
 • Mladi naj gredo od doma, najbolje v tujino. Drugo okolje jih bo formiralo.
 • Kaj dela dober manager: poslušati, motivirati, hvaliti, kriti?no ocenjevati.
 • Ljudje se bojijo kriti?no ocenjevati. Pomembno je lo?evati prav od neprav, dobro od slabega,...
 • V firmi ni cilj, da se dobro razumemo, je pa potrebno.
 • Vsak leader mora biti tudi manager.
 • Vsak voditelj vodi, motivira, daje ideje,...
 • Ni velikih zgodb brez tveganj. Manager mora imeti pogum za spremembe.
 • Najte?ja je odpuš?ati ljudi. ?e ho?e košarkaska ekipa zmagat, mora cela ekipa biti dobra. ?e je eden v njej, ki je slab, samo zaradi prijateljstva, ekipa ne bo zmagovalec.
 • Vsa ?ast vsakemu, ki stopi na pot podjetništva, ker nosijo te?ko breme odgovornosti za dru?beno blagostanje.
 • John Maxwell napisal 70 knjig o voditeljstvu.
 • Ni voditelj, kdo je za ljudmi in jih (z bi?em) preganja.
 • Na vrh ne pojdi preko ljudi. Tja naj te ponesejo drugi!
 • V?asih zmagaš, v?asih se nau?iš.
 • ?e si nezamenljiv, ne boš napredoval.
 • Zakaj se mladi odlo?ajo za podjetništvo?
 • Svoboda pri odlo?itvi za delo. DA, svoboda, ko je zagotovljena eksistenca in ni bojazni za pre?ivetje.

Komentarji iz publike

Cerar: potrebno je uporabljati ustrezno terminologijo npr. direktor = upravitelj

Lastnost dobrega upravitelja je, da zaupa vase!

Povzetek: usposabljanje za dobrega mened?erja - u?enje iz prakse, ob drugih

 

Zapisal: Drago Rudel

predsednik ZKPS

Kako vzgojiti dobrega poslovneža?