animacija.gif
ZDRU?ENJE KR??ANSKIH POSLOVNE?EV SLOVENIJE

Mednarodna poletna ?ola EU projekta Erasmus+ v Ver?eju

V dneh od 14.-23. avgusta 2017 je v okviru EU projekta Erasmus+ »Mladi za podjetništvo in poslovno etiko« v Marianumu v Ver?eju potekala mednarodna poletna šola. Organizatorja sta bila Zdru?enje krš?anskih poslovne?ev Slovenije (ZKPS) in Socialna akademija. Udele?enci so bili mladi iz Nem?ije, Italije in Mad?arske in Slovenije: študentje ekonomije in poslovnih ved, mladi zaposleni, mladi podjetniki in mladi vodje projektov.

Poletno šolo smo izvedli v dveh delih: prvega z naslovom »Prosperity for all – Rethinking Social Market Economy«v dneh od 14. do 19.8.2017 in drugega »Rethinking Leadership – Develop your leadership skills« med 19.-23.8.2017. Prvega dela se je udele?ilo 14 mladih, drugega pa 20 udele?encev, od tega 10 iz Slovenije.

Na prvem delu programa »Prosperity for all – Rethinking Social Market Economy« so mladi odkrivali koncept socialnega tr?nega gospodarstva (SoME); njegovo zgodovino, prisotnost in delovanje v evropskih dr?avah ter koncept povezovali z razli?nimi politi?nimi tradicijami. Mladi so se preko delavnic in interaktivnih vsebin urili v razli?nih vlogah SoME. Vsebinsko so spoznavali elemente SoME in za?eli s pripravami na izdelek »Leksikon socialno tr?nega gospodarstva«. Program so vodili in koordinirali Marko Bala?ic in O?bej Peterle iz Društva za razvoj FOKUS 2031, Martin Wilde, managing director BKU in Ne?a Repanšek iz Socialne akademije. Na temo okoljevarstva in Laudato si se je pridru?il strokovnjak Michael Kuhn, pomo?nik generalnega sekretarja COMECE. V programu pa smo gostili tudi dva gosta: g.Stephana Werhahna, podjetnika, politika in vnuka Konrada Adenauerja in g. Lojzeta Peterleta, poslanca evropskega parlamenta. Omenjena gosta sta izvedla v Murski Soboti tudi javno okroglo mizo na temo »Leadership in times of crisis«.

V drugem delu programa »Rethinking Leadership – Develop your leadership skills« so mladi odkrivali svojo voditeljsko naravo in kompetence. Skozi celoten program so se usposabljali v prvinah podjetništva, eti?nega odlo?anja in vodenja podjetja. Program so vsebinsko in koordinacijsko vodili Kaja Kosec, MAS, MA, direktorica Za dialog, Martin Wilde, managing director BKU in Ne?a Repanšek. Vsebinsko sta drugi del podprla tudi Matej Cepin, direktor Socialne akademije in dr. Drago Rudel, direktor MKS in predsednik ZKPS. V interaktivnem delu programa smo obiskali Pomurske mlekarne, kjer smo si ogledali proizvodnjo. Direktor podjetja, g. Robert Serec, je predstavil svojo voditeljsko pot. Sledil je obisk vinarne Marof in ogled kleti. G. Dejan Luntar je predstavil podjetniški razvoj in izzive mlade vinarne. Nenazadnje, pa so se mladi preizkusili tudi v rokodelskih veš?inah v centru DUO Ver?ej, kjer so ob oblikovanju gline preverili svoj zna?aj in kreativnost.

Poleg predstavljenega programa so mladi v poletni šoli nadgrajevali svoje jezikovne in socialne veš?ine, spoznavali evropsko kulturo in se u?ili sobivati v razli?nosti.

Poletni šoli bo v okviru aktivnosti projekta Erasmus+ v dneh od 16. do 18. nov. 2017 sledilo nadaljevalno izobra?evanje v Berlinu,. V tem sklopu bodo mladi udele?enci dokon?ali »Leksikon socialno tr?nega gospodarstva«. V nadaljevanju, dne 19.11.2017, pa bomo imeli partnerji projekta delovni sestanek (Steering Committee meeting).

Kaja Kosec, MAS, MA, koordinator projekta pri ZKPS

Povezava na slikovno gradivo s poletne šole.

Mednarodna poletna šola EU projekta Erasmus+ v Veržeju

Mednarodna poletna šola EU projekta Erasmus+ v Veržeju